Make your own free website on Tripod.com

YEŞİLAY KOLU

YÖNETİM
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu

GÖREVLER
Rehber Öğretmenin görevi
Eğitici Kol Genel Kurulu
Yeşilay Eğitici Kol Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Genel Yargılar

 

Sigaranın zararları

 SİGARANIN ZARARLARI   Zararlı maddeler  >>>>  Sayfaya Git

Rehber Öğretmenler:
Naci KARHAN- Adnan İNCE

 EĞİTİCİ KOL GENEL KURULU

SN SINIF NO ADI VE SOYADI GÖREVİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

EĞİTİCİ KOL YÖNETİM KURULU
Başkan:
Başkan yardımcısı:
Sekreter:
Sayman:
Veznedar:

DENETLEME KURULU
Asil:
Asil:
Yedek:
Yedek:
BOLUM : I

EĞİTSEL KOLUN ADI VE ORGANLARI

Eğitsel Kolun Adı :

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ YEŞİLAY Kolu’dur.
Eğitsel kol aşağıdaki organlardan oluşur :
a) Rehber Öğretmenler (bir veya daha fazla)
b) Eğitici Kol Genel Kurulu
c) Eğitici Kol Yönetim Kurulu
d) Eğitici Kol Denetleme Kurulu

BOLUM : II

EĞİTSEL KOL ORGANLARININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ

A)Rehber Öğretmenler :

1) Rehber öğretmenler öğretim yılı başında öğretmenler kurulu tarafından seçilir.
2) Görevleri :
a) Eğitici Kol Genel Kurulunu kurmak ve toplamak.
b) Genel Kurulun çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek.
c) Yönetim kurulunun iç yönetmelik ve yıllık çalışma programını hazırlamasına rehberlik etmek.Gerektiği zaman Yönetim Kuruluna bizzat başkanlık etmek.
d) Rehber öğretmenler kuruluna katılmak.e) Eğitici kolun yıllık çalışma programını yönetim kurulu ile birlikte hazırlayarak,eğitici kol genel kurulundan (Yeşilay Kolu Genel Kurulu) geçirdikten sonra,rehber öğretmenler kuruluna sunmak.
f) Rehberi olduğu eğitici kolun (Yeşilay Kolu) iç yönetmeliğe uygun olarak ve çalışma programında belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerin devamını sağlamak.
g) Kurulu verimli çalışmalara teşvik etmek,görevini yapmayan üyeyi kuruldan çıkarmak ve yerine yeni bir üye atamak.
h) Eğitici kolla ilgili gelir ve gider hesapları ile dosya ve defterlerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak.
i) Eğitici kolun yıl sonu çalışma raporunu rehber öğretmenler kuruluna sunmak.
j) Genel Kurul Başkanlık Divânini kurmak ve ilk toplantının gündemini hazırlamak.
k) Genel Kurul Başkanlık Divâni :
  1)Başkan
2)Başkan Yardımcısı
3)Katip’ten oluşur.
Bunlar rehber öğretmenin yardımı ile ve üyeler tarafından gösterilen adaylar tarafından oylanarak
seçilir.Ve eğitim yılı boyunca Yeşilay Genel Kurul toplantılarında (Divan olarak)görevini sürdürür.
  Ana sayfa   Başa dön

B) Eğitici Kol Genel Kurulu :

Okul Yeşilay Genel Kurulu,Rehber Öğretmen tarafından oluşturulur.Bu kurul :
a) Her sınıftan katılacak bir temsilci,(Yeşilay konusuna sempatisi ve çalışma arzusu olanlar tercih edilmelidir.)
b) Önceden Yeşilay kollarına kaydolmuş veya Yeşilay eğitici kolunda görev yapmış olan öğrenciler,
c) Rehber öğretmenin başlangıçta kendisine yardımcı olarak seçmiş olduğu öğrenciler,

Bunların bir araya gelmesi ile oluşan topluluğa "Yeşilay Eğitici Kol Genel Kurulu" adi verilir.Bu kurul,okul Yeşilay eğitici kolunun en yetkili üst organıdır.Kendi içinden yönetim kurulunu seçer ve kurulun çalışmalarını kontrol eder.
Ana sayfa   Başa dön

C) Yeşilay Eğitici Kol Yönetim Kurulu :

a) Bu kurul gizli veya acık oyla Genel Kurul tarafından seçilen : 5 asil,3 yedek üyeden oluşur.
b) Yönetim Kurulu aralarından gizli oyla :
1 Başkan
1 Başkan Yardımcısı
1 Sekreter
1 Sayman
1 Veznedar seçerler.

c) Yönetim Kurulunun Görevleri :
1- Eğitici kol iç yönetmelik taslağını hazırlar ve Genel Kurula sunar
2- Yıllık çalışma program taslağını hazırlayıp,Genel Kurula sunar.
3- Rehber öğretmenler gözetiminde bütün gelir ve giderler dahil olmak üzere,Muhasebe dosyalarını hazırlar ve gerektiği zaman Genel Kurula sunar.
4- Aldığı kararları bir dosyada toplar,yahut karar defterine yazar ve onaydan sonra uygulamaya koyar.
5- Eğitsel kolla ilgili resmi yazıları hazırlar,gelenleri cevaplar ve dosyasında saklar.
6- Diğer eğitsel kollarla işbirliği yapar.
7- Yönetim Kurulu görevlerinden ve faaliyetlerinden birinci derecede Eğitici Kol Genel Kuruluna ve Kol Rehber öğretmenlerine karşı sorumludur.
8- Ayrıca şunlarda Yönetim Kurulunun temel görevleri arasındadır.
a) Okuldaki Yeşilay üye şayisini arttırmak,
b) Yeşilay'a ait neşriyatın yayın ve satışını temin etmek,
c) Üyelerin,bölgelerindeki Yeşilay Şubesi Gençlik Kolu ile münasebetlerini temin etmek ve onların çalışmalarına katılmak,
Ana sayfa   Başa dön

D) Denetleme Kurulu :

a) Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen :
2 Asil
2 Yedek üyeden oluşur.
b) Görevleri :
1- Yon.Kurulunun gelir-gider hesaplarını ve çalışmalarını yılda en az iki defa denetlemek,
2- Hazırladığı yıllık denetleme raporunu Genel Kurula sunmak,
Ana sayfa   Başa dön

BOLUM : III

Genel Yargılar :

1) Eğitsel kol rehber öğretmenleri Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.
2) Sınıf temsilcileri dışındaki diğer öğrenciler eğitsel kolun her türlü etkinliğine katılabilir,Genel Kurul toplantılarını izleyip,düşüncelerini açıklayabilir.Ancak bunlar oy kullanamaz.Genel Kurulda oy kullanma hakki sınıf temsilcilerinindir.
3) Rehber Öğretmen Yönetim Kurulunun veya üyelerden bazılarının çalışmalarını yetersiz ve ilgisiz görürse,yerine başkalarını seçmeyi Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula önerebilir.
4) Yönetim Kurulu tek tek veya topluca istifa ederse,yahut başka nedenlerle üyelerin azalması halinde yerine yedekleri ya da Genel Kurulca yenileri seçilir.
5) Eğitici koldaki islerin planlanması ve devamlı olarak yürütülmesi öğrenciler tarafından yapılır.Ancak rehber öğretmenlerinin daimi gözetimi ve denetimi altındadır.
6) Eğitici kolun ilk Genel Kurul gündemini rehber öğretmenler hazırlar.Genel Kurulun oluşmasını,eğitsel kol rehber öğretmeni sağlar.
Ana sayfa   Başa dön