Make your own free website on Tripod.com

  Ana sayfa  

DÖNEMLER - LİSE 1
1. Dönem 2. Dönem
1.Yazılı 2. Yazılı 1.Yazılı 2. Yazılı

I. YAZILI                                                  SINIFLANDIRMA

1-Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?

 1. Tür

 2. Cins

 3. Familya

 4. Takım

 5. Sınıf

2-Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi, aynı sınıfta fakat farklı familyada olan organizmaları içerir?

 1. Tür

 2. Cins

 3. Takım

 4. Sosyete

 5. Populasyon

3-Aşağıdaki canlıların hangisinde taksonomik akrabalık vardır?

 1. Amip-Paramesyum

 2. Kara yosunu-Eğreltiler

 3. Çam-Elma

 4. Deniz kestanesi-Kirpi

 5. Fok-Tavşan

4-Denizde yaşayan bir hayvanda iç döllenme şekli ve trake solunumu varsa, bu canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
    A.      Kara yaşamından su yaşamına geçmiştir.
    B.    Az sayıda gamet yapmaktadır
    C.     Yavru bakımı gelişmiş durumdadır.
   
D.     Erselik bir canlıdır
   
E.      Tatlı sudan denize geçmiştir

5-Aşağıdaki çiftlerden hangisi, analog organlardan değildir?
   
A.      İnsan iskeleti, çekirgenin iskeleti
   
B.      Istakozun solungaçları, insanın akciğeri
   
C.     Çekirgenin bacağı, kurbağanın bacağı
   
D.     Çekirgenin iskeleti, arının iskeleti
   
E.      Serçenin kanadı, arının kanadı

6-                                 I.           Kaslar kemiklerin iç yüzeyine bağlanmıştır

                                II.           Başkalaşım gösterirler

                              III.           Boşaltım maddesi üredir

                              IV.           Dölenme ve yavru gelişimi dıştadır

                               V.           Sinir şeritleri sırt taraftadır

                              VI.           Hücre dışı sindirim yaparlar

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, hem böcekler hem de kurbağalar için ortaktır?
   
A.      I ve III
   
B.      II ve VI
   
C.     III, IV ve V
   
D.     IV, V ve VI
   
E.      I, II ve V

7-                                 I.           Doğal ortamda birbirleriyle çiftleşebilirler

                                II.           Ortak atadan gelir ve benzer özellikler taşıyabilirler

                              III.           Birbirleriyle çiftleştikleri gibi verimli döller oluşturabilirler

Yukarıda verilen üç özellik hangi biyolojik birim için geçerli olabilir?
   
A.      Tür
   
B.      Suni sınıflandırma
   
C.     Filogenetik sınıflandırma
   
D.     Homolog organlar
   
E.      Analog organlar

8-Aşağıdaki hangi sınıflandırma birimi diğer dördünü içine alır?
    A.      Familya
    B.      Tür
   
C.     Takım
    D.     Cins
    E.      Sınıf

9-Felis domesticus aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde tür özelliğini en az içerir?
   
A.      Felis
   
B.      Felidae
   
C.     Kordalılar
   
D.     Memeliler
   
E.      Omurgalılar

10-Öglena, toprak solucanı, kurbağa ve balina için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
   
A.      Ökaryot hücrelerden oluşmaları
   
B.      Omurgalı canlı olmaları
   
C.     Prokaryot hücrelerden oluşmaları
   
D.     Omurgasız canlı olmaları
   
E.      Sabit ısılı canlı olmaları

11-                                 I.           Mavi-yeşil alg

                                II.           Paramesyum

                              III.           Çam

                              IV.           Yer solucanı

                               V.           Fare

Yukarıda verilen canlıların evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, III, V, IV ve II
   
B.      II, IV, V, III ve I
   
C.     I, II, IV, III ve V
   
D.     III, IV, V, II ve I
   
E.      IV, V, III, I ve II

12-Monera alemine giren bakteriler ve mavi-yeşil algler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?
   
A.      Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
   
B.      Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
   
C.     Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
   
D.     Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
   
E.      Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları

13-                                 I.           Paramesyum

                                II.           Bakteri

                              III.           Öglena

                              IV.           Cıvık mantarlar

                               V.           Trypanosoma

Yukarıda verilen canlıların hangileri aynı sınıf içinde incelenir?
   
A.      I ve II
   
B.      IV ve V
   
C.     III ve V
   
D.     II, III ve V
   
E.      I, III ve V

14-Tohum taslağı, meyve yapraklarının oluşturduğu kapalı bir yapı olan dişi organın içinde bulunan bitki aşağıdakilerden hangisidir?
   
A.      Kara yosunu
   
B.      Eğreltiler
   
C.     Mantar
   
D.     Buğday
   
E.      Çam

15-                                 I.           Hidra

                                II.           Toprak solucanı

                              III.           Mürekkep balıkları

                              IV.           Istakoz

                               V.           Deniz lalesi

Yukarıda verilen beş çeşit omurgasız canlının evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, II, III, IV ve V
   
B.      II, IV, III, V ve I
   
C.     III, IV, V, I ve II
   
D.     IV, V, I, II ve III
   
E.      V, IV, III, II ve I

16-Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen bir özellikolamaz?
   
A.      Erginde solungaç yarıklarının tamamen kaybolması
   
B.      Embriyoda bulunan iç iskeletin yerini erginde dış iskeletin alması
    C.     Embriyoda bulunan sırt ipliğinin yerini erginde beyin ve omuriliğin alması
   
D.     Embriyoda iskeleti teşkil eden notokordun yerini erginde omurganın alması
   
E.      Embriyoda ve erginde sinir şeritlerinin sırt tarafta yer alması

17-Aşağıdaki hangi canlıda iletim dokusu bulunur?
   
A.      Alg
   
B.      Liken
   
C.     Ekmek küfü
   
D.     Kara yosunu
    E.     
Elma ağacı

18-

               I.           İletim demetleri vardır.

            II.           Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri kalınlaşır

            III.           Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur

           IV.           Çiçekleri daima tek eşeylidir

Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?
   
A.      Kara yosunları
   
B.      Eğreltiler
   
C.     Monokotiledon bitkiler
   
D.     Dikotiledon Bitkiler
   
E.      Açık tohumlu bitkiler

19-Aşağıdaki özelliklerden hangileri, yalnızca memelilerde bulunmaz?
   
A.       Kıllar, meme bezleri ve ter bezleri
   
B.       Kesici, köpek ve azı dişleri
   
C.      Diyafram ve gelişmiş bir beyin
   
D.      Sabit vücut ısısı ve dört odalı kalp
E.       Nukleussuz alyuvarlar ve kulak kepçesi

20-Aşağıdaki canlıların hangisinde en yakın taksonomik akrabalık ilişkisi vardır?
   
A.      Yengeç-Arı
   
B.      Hidra-Sünger
   
C.     Kurbağa-Semender
   
D.     Plazmodyum-Tenya
   
E.      Istakoz-Çıyan
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C E A D B A E C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D C D A B E E D C

 

Başa Dön    Ana sayfa  

II. YAZILI
BAKTERİLER

1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?

 1. Golgi aygıtı

 2. Mitokondri

 3. Ribozom

 4. Çekirdek zarı

 5. Endoplazmik retikulum

2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?

 1. Kamçı

 2. Plazma zarı

 3. Ribozom

 4. Çekirdek zarı

 5.  Hücre duvarı

3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

 1. Organel

 2. Prokaryot hücre

 3. Ökaryot hücre

 4. Plastid

 5. Organ

4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mutasyon

 2. Mitoz bölünme hızı

 3. Fiziksel çevre değişikliği

 4. Besin için yarış

 5. Endospor oluşumu

5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri

 2. Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması

 3. Ökaryot canlılar olmaları

 4. Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması

 5. Klorofile sahip olmaları

6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?

A.       Mutualizm

B.       Komensalizm

C.      Parazitlik

D.      Çürükçül

E.       Patojen

7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?

A.       Protein sentezini hızlandırır.

B.       Oksijen kullanımını azaltır

C.      Üremesini engeller

D.      Hücre çeperi yapısını hızlandırır

E.       Endosporu oluşturur

8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?

 1. A.       Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri

 2. B.       Heterotrof beslenmemesi

 3. C.      Konak organizmanın enzimlerini kullanması

 4. D.      Oksijenli solunum yapması

 5. E.       Konak organizmadan besin sentezlemesi

9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?

A.       Tabiatta yaygın olarak bulunurlar

B.       Bazıları heterotroftur

C.      Mutasyona uğramazlar

D.      Koloniler halinde bulunabilirler

E.       Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması

B.       Hücre dışı sindirim yapması

C.      İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi

D.      Hayatın devamı için hammadde oluşturması

E.       Hücre içi sindirim yapması

11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?

A.       Spiral

B.       Coccus

C.      Bacillus

D.      Virüs

E.       Vibrio

12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?

A.       Havanın serbest azotunu tespit eder

B.       Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar

C.      Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar

D.      Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar

E.       Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar

13-Canlıdan canlıya bağışıklık derecesi değişir. Aşağıdakilerden hangisi etkileyici faktörlerden biri değildir

A.       Canlının yaşı ve genotipi

B.       Kullandığı ilaçlar

C.      Canlının metabolizma hızı

D.      Çevre koşulları

E.       Canlının beslenmesi

14-Organik bileşiklerce zengin olan humuslu topraklarda hangi bakteriler çoğunluktadır?

A.       Faydalı bakteriler

B.       Çürükçül bakteriler

C.      Parazit bakteriler

D.      Fotoototrof bakteriler

E.       Patojen bakteriler

15-Aşağıdakilerden hangisi, bakterileri virüslerden ayıran bir fark değildir?

A.       DNA ve RNA’nın birlikte bulunması

B.       Ribozomun olması

C.      Hastalık meydana getirmesi

D.      Solunum yapması

E.       Beslenmesi

16-Çürükçül bakterileri, kemosentetik bakterilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Enerjilerini inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmesi

B.       Zehirli maddeleri zehirsiz maddelere dönüştürmesi

C.      Oksidasyonla açığa çıkan enerjiden besin sentezlemesi

D.      Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi

E.       Doğada madde dolaşımını sağlaması

17-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin büyük dağılış ve çoğalışında rol oynayan etmenlerden biri değildir

A.       Büyük bir çoğalma yeteneği

B.       Değişik besin maddelerinden faydalanmaları

C.      % 20’den az su içeren ortamda gelişmeleri

D.      Çok küçük organizmalar olmaları sayesinde her tarafta bulunmaları

E.       Endosporların elverişsiz şartlara dayanabilme yeteneklerinin yüksek olması
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D B A D A C C C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D E B B C D C      
Başa Dön    Ana sayfa  

T. Eşref KARHAN
Telif Hakkı © 2001  [Ö.M.S.İ.Okulu]. Tüm Hakları Saklıdır.
Son düzeltme tarihi: 28/03/02.