Make your own free website on Tripod.com

  Ana sayfa  

DÖNEMLER- LİSE 1
1. Dönem 2. Dönem
1.Yazılı 2. Yazılı 1.Yazılı 2. Yazılı

I. YAZILI 

1.  Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin alt bilim dallarından biri değildir?
A) Morfoloji                  B) Anatomi             C) Histoloji
D) Ekoloji                    E) Astronomi

2. İnsanda yaşayabilen virüsler vücudumuzun değişik bölümlerinde yerleşirler. Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin virüsü beyinde çoğalır?
A)  Çiçek                      B)  Kuduz               C)  Kızamık
D)  Siğil                       E)  Sarı humma

 3. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hemde hayvan özelliği gösteren tek hücreli bir organizmadır?
           
A)  Öglena                   B)  Amip C)  Mantar
            D)  Çam                       E)  Alg

 4. Aşağıdakilerden hangisi beslenmesi için ışıktan yararlanmak zorunda değildir?
           
A)  Eğrelti                    B)  Mantar              C)  Alg
            D)  Çimen                    E)  Karayosunu

 5.  Aşağıdakilerden hangisi bir hipotezin özelliği olamaz?
           
A)      Problemle ilgili verileri kapsamalıdır
            B)
      Veriler arasında bağlantı kurmalıdır
            C)
      Gerçeklerin problemle ilgisini açıklayabilmelidir
            D)
      Her zaman geçerliliği ispatlanmalıdır
            E)
       Yeni tahminler  yapmaya yönelik olmalıdır

 6.  Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden  hangisi içinde yer alan tür sayısı  en fazla ve bireylerin benzerliği en az olanıdır?
           
A)  Tür                         B)  Familya             C)  Takım
            D)  Sınıf                       E)  Alem

 7.  Aşağıdakilerden hangisi gram boyası ile boyandığında  mikroskopta mor renkte  görülen bakterilerdir?
           
A)   Fototrof bakteriler                   B)  Parazit bakteriler
            C)  Gram (-) bakteriler                 D)  Kemoototrof bakteriler
            E)
    Gram (+) bakteriler

 8.  Aşağıdakilerden hangisi iki canlının aynı türden olduğunun en kuvvetli kanıtıdır?
            A)      Dış görünüşlerinin benzemesi
            B)
      Üreme organlarının benzemesi
            C)
      Aynı davranışı göstermeleri
            D)
      Çiftleştiklerinde verimli döl verebilmeleri
            E)
       Aynı ortamda yaşamaları

 9. Aşağıdakilerden hangisi mantarların en önemli özelliğidir?
           
A)      Havanın serbest azotunu bağlamaları
            B)
      Gıda maddelerinin  yoğunlaştırılması
            C)
      Madde dönüşümünü sağlamaları
            D)
      Diş macunu yapımında kullanımları
            E)
       İzolasyon  ve filtre yapımına katılmaları

 10.  Aşağıdaki PH değerlerinden hangisi  asit veya baz  özellikte değildir?
           
A)  7                             B)  14                                     C)  9       
            D)  5                             E)  1

11. Bir hücre aktif taşıma yapamıyorsa hangi hücre organelinin faaliyeti durmuş olabilir?
A)  Mitokondri             B)  Golgi                C)  Kromoplast
D)  Sentrozom              E)  Endoplazmik retikulum

12.  Fagositoz olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)       Hayvan hücrelerinde görülür
B)
      Bitki hücrelerinin çeperlerinde görülür
C)
      Bu olay sırasında  hücre zarında çıkıntılar oluşur
D)
      Fagositoz ile hücre mikrop alabilir
E)
       Fagositoz ile hücre içine katı besinler alınır

13.  Bakterilerin parazit yaşama geçmelerinin  en önemli nedeni hangisidir?
A)      Sitoplazma ve ribozomların bulunması
B)
      Çekirdeğin bulunması
C)
      Gelişmiş enzim sistemlerinin bulunmaması
D)
      Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilmeleri
E)
       DNA ve RNA’yı birlikte taşımaları

14. Ökaryot hücreleri, prokaryot hücrelerden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Ototrof olmaları
B)
      Çok çekirdek taşımaları
C)
      Su içinde yaşayan organizma olmaları
D)
      Zar ile çevreli organel  taşıması
E)
       Hayvansal organizmaları oluşturmaları

15.  Aşağıdakilerden hangisi  çift çenekli ( Dikotiledon ) bir bitkidir?
A)  Nohut                     B)  Lale                   C)  Orkide
D)  Buğday                  E)  Bezelye

16.  Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip bir organizmaya örnek verilebilir?
A)  Virüsler                  B)  Bakteriler          C)  Karayosunu
D)  Cıvık mantar          E)  Kök ayaklılar

17.  Aşağıdakilerden hangisi Protista alemi içinde yer almaz?
A)  Kamçılılar                B) Bakteriler           C)  Paramecium
D)  Bir hücreli alg        E)  Cıvık mantarlar

18.  DNA ve RNA da nükleotidler birbirlerine hangi bağlarla bağlanırlar?
A)  Zayıf hidrojen bağı                B)  Peptid bağı
C)  Glikozit bağı                          D)  Fosfor-şeker bağı
E)
    Oksijen bağları

19.  Aşağıdakilerden hangisi memelilerin özelliklerinden biri değildir?
A)      Sıcak kanlıdırlar
B)
      Dış döllenme görülür                          
C)
      İskeletleri kemikleşmiştir.
D)
      Kapalı dolaşım sistemi görülür
E)
       Değişken vücut ısısına sahip canlılardır.

 20.  Aşağıdakilerden hangisi çevrenin cansız (abiyotik) etmenlerinden biri değildir?
            A)  Işık                         B)  Sıcaklık             C)  Üreticiler
            D)  İklim                      E)  Su

Başa Dön    Ana sayfa  

II. YAZILI
[1]      Organik moleküllerden bazıları aşağıdaki gibidir;
        I. Glikoz
        II. Riboz
        III. Enzim
        IV. B1 vitamini
Bunların hangileri karbonhidrattır?
        A) Yalnız I
        B) Yalnız II
        C) I ve II
        D) II ve III
        E) III ve IV

[2]      Aşağıdakilerden hangisinin kimyasal yapısında protein bulunmaz?
        A) Hücre zarı
        B) Kloroplast
        C) Hücre çeperi
        D) Hormon
        E) Enzim

[3]      A, D, E, K  vitaminlerinin ince bağırsaktan emilmesi, aşağıdaki besinlerden hangisinin emilmesine bağlıdır?
A) Protein
B) Yağ
C) Su
D) Karbonhidrat
E) Madensel tuz

[4]      Bitkisel bir hücrenin yapısında;
I. Protein
II. Glikoz
III. Glikojen
IV. Yağ
moleküllerinden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV

[5]      Hücrelerde bulunan;
I. Nişasta
II. Maltoz
III. Sakaroz
IV. Protein
moleküllerinden hangilerinin yıkılmasıyla yapısal olarak tek çeşit monomer oluşur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) I, II ve III

[6]      Bir tripeptid molekülünün oluşumu sırasında;
I. Üç peptid bağı kurulur.
II. Üç aminoasit kullanılır
III. Dört aminoasit kullanılır
IV. İki mol su açığa çıkar
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IV
E) I, III ve IV

[7]      Enzimlerle ilgili olarak;
I. Mutlaka protein içerirler
II. Yapılarında mutlaka Koenzim vardır
III. Reaksiyonlarda katalizör görevi yaparlar
IV. Her enzimin etki edeceği substrat çeşidi bellidir
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I, III ve IV
E) I, II ve III

[8]      Vitaminler canlı organizmalarda, en çok aşağıdaki amaçlardan hangisi için tüketilirler?
A) Solunumun ham maddesi
B) Hücre organellerinin yapı maddesi
C) Enzimlerin yardımcı kısmı
D) Alyuvarların esas maddesi
E) Sinir hücrelerinin yapı maddesi

[9]      Bütün ribozomları çıkarılan bir bitki hücresinde;
I. Glikoz
II. Protein
III. Enzim
IV. Nişasta
moleküllerinden hangilerinin sentezi ilk önce durur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, III ve IV

[10]   Enzimlerin yapısına katılan molekül grupları aşağıdaki gibi isimlendirilir;
I. Koenzim
II. Apoenzim
III. Kofaktör
bir insanın hücresi bunlardan hangilerini daima kendisi sentezler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

[11]   Yapısında 454 tane peptid bağı bulunan bir protein molekülünün  hidrolizinden en çok kaç çeşit aminoasit ortaya çıkar?
A) 455
B) 454
C) 20
D) 100
E) 12

[12]   Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi endoplazmik retikulumdan meydana gelmez?
A) Çekirdek zarı
B) Mikrovillus
C) Golgi
D) Koful
E) Lizozom

[13]   Bitkilerde renk maddelerinin çözüneceği ve artık maddelerin depolanacağı ortamı oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koful
B) Mitokondri
C) Golgi
D) Endoplazmik retikulum
E) Kloroplast

[14]   Hücredeki bazı organel ve yapılar kendilerine ait DNA’ları sayesinde bölünerek çoğalabilmektedirler. Buna göre;
I. Mitokondri
II. Nukleus
III. Ribozom
IV. Kloroplast
yapılarından hangileri bu özelliğe sahiptir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

[15]   I. Kromozom
II. Sentrozom
III. Mitokondri
IV. Çekirdek
Hücrede bulunan yukarıdaki yapılardan hangilerinin bölünerek çoğalması, hücre bölünmesi ile ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve IV

[16]   Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?
A) Kromoplast ve sentrozom
B) Ribozom ve kloroplast
C) Kontraktil koful ve selüloz
D) Nişasta ve sindirim kofulu
E) Glikojen ve mitokondri

[17]   Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıdan alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin, bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir?
A) Hücre zarının geçirgen olması
B) Hücrede Lizozom bulunması
C) Hücrede nişasta bulunması
D) Sitoplazmadaki CO2 miktarının çok olması
E) Hücrenin oksijen kullanması

[18]   Memeli bir hayvana  ait hücresel yapılarla, bu yapıların işlevi eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmede hangisi doğru değildir?
A) Mitokondri
à ATP sentezi
B) Golgi cisimciği
à Polipeptid sentezi
C) Çekirdek
à tRNA sentezi
D) DNA
à mRNA sentezi
E) Ribozom
à Protein sentezi

[19]   I. Klorofil
II. Su
III. ATP
IV. Enzim
V. Karbondioksit
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bitkilerin biyokimyasal reaksiyonları sırasında kullandıkları halde tüketilmezler?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve V

[20]   2n = 44 olan bir bitki hücresindeki mitoz bölünmenin telofaz evresinden sonra, ilk olarak, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Sitoplazmanın boğumlanması
B) 22 kromozomlu yavru hücrelerin oluşması
C) Kromozomların kendilerini eşlemesi
D) Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
E) İki çekirdek arasında orta lamel oluşması

[21]   Mitoz hücre bölünmesi sırasında görülen bazı olaylar şunlardır;
I. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
II. Çekirdek zarının erimesi
III. Kromatidlerin iğ ipliklerine tutunması
IV. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılıp kutuplara doğru çekilmesi
V. Çekirdekçiğin kaybolması
Bu olaylardan hangileri çekirdek bölünmesinin anafaz evresinde  gerçekleşir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

[22]   Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede;
I. DNA eşlenmesi
II. Sentrozom eşlenmesi
III. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması
IV. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
V. Çekirdek zarının erimesi
olaylarından hangi ikisi aynı evrede gerçekleşir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) III ve IV
D) IV ve V
E) II ve V

[23]   Bir hayvanın deri hücresinde, mitoz bölünmenin profaz evresinde 32 kromatid sayıldığına göre, yumurta hücresinde kaç tane kromozom bulunur?
A) 32
B) 8
C) 64
D) 16
E) 128

[24]   Bir RNA’nın yapısında bulunan,
I. Adenin bazı
II. Beş karbonlu şeker
III. İnorganik fosfat
moleküllerinden hangileri ATP’nin ve DNA’nın da yapısında bulunabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

[25]   5X10-3   0A (Angström) kaç mm eder?
A) 5X10-10   mm
B) 5X10-9   mm
C) 5X10-12  mm
D) 5X10-7   mm
E) 5X10-6   mm

Başa Dön    Ana sayfa  

T. Eşref KARHAN
Telif Hakkı © 2001  [Ö.M.S.İ.Okulu]. Tüm Hakları Saklıdır.
Son düzeltme tarihi: 27/03/02.