Make your own free website on Tripod.com

Toplam Kalite Yönetimi


Ana sayfa
“ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”
Eğitim; bireyde kalıcı olarak istendik bir davranış kazandırma sürecidir.Bu doğrultuda, eğitimin genel amaçlarını kısaca özetlersek;
1-Bireyin çevresini denetimi altına almayı başarmak
2-Bireyin kendi amaçlarını tesbit edebilmek
3-Bireyin kendisini nesnel olarak ifade etmek
4-Bireye akıcı ve mantıksal davranışlar kazandırmak
5-Bireye iyi bir yaşam kazandırmak
6-Bireye düşünmeyi öğretmek
7-Bedensel ve ruhsal gelişimi sağlamak
8-Sürekli değişme yoluyla yaşamın yenilenmesini sağlamak
9-Bireye iletişim (komünikasyon) becerileri kazandırmak
10-Bireyde karar alma becerilerini geliştirmek
11- Yaşam geleneğini korumak
12-Ulusal açıdan ulusun kalımını sağlamak
13- Toplumun yenileşmesine katkıda bulunmak
14-Kültürünü zenginleştirmek ve biçimlendirmek
15-Toplumun refahına uyarlanabilmek
16- Bireyin toplusallaştırılmasını, toplumsal yaşamın temellerini anlamasını sağlamak
17-Bireyde siyasal bir bilinç uyandırmak,iyi vatandaş eğitimi sağlamak

      Burada belirttiğimiz amaçlar geneldirler. Bu sayı daha aza indirgenebilir ya  da çoğaltılabilir. Önemli olan toplumda ne çeşit bir elemanın yetiştirilmesinin bilinmesidir.

Ve bunun kaliteli bir şekilde yapılmasıdır. İşte burada toplam kalite yönetiminde de uygulanmasıyla ilgili bazı ilkeler vardır. Bunlar;
1-
     Toplam kalite yönetimi uygulamaları bir plan ve proje dahilinde gerçekleştirilir.
2-
     Eğitim hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak önlemler alınır.
3-
     Toplam kalite yönetimi uygulamalarının her aşamasında ilgili tarafların gönül ve beyin gücüyle kalıtımı sağlanarak, ekip çalışması ön planda tutulur.
4-
     Toplam kalite yönetimi uygulamaları çerçevesinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılır.
5-
     Toplam kalite yönetimi uygulamalarında ölçülemeyen hizmet geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere ulaşma düzeyi sürekli ölçülür.

6-     Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve iyileştirilir.
7-
     Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi kurumsallaştırarak niteliği yükseltilir ve hizmet sunumunda mükemmelin yakalanması sağlanır.
8-
     Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği  çalıma ortamı sağlanır.
9-
     Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önünde bulundurularak öğrenen birey öğrenen organizasyon anlayışı planlı bir şekilde kurumsallaştırılır.
10-
Çalışanlara problemin bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olması anlayışı belirtilir.
11-
Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.
12-
Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının herkes tarafından bilinmesi sağlanır.
13-
Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde bulundurulur.

Toplam kalite yönetimi uygulamaları 

 Toplam kalite yönetimi uygulamalarında  yer alacak birimlerle iş birliği yapılarak yönetimi değerlendirme ve geliştirme dairesi tarafından hazırlanacak  toplam kalite yönetimi uygulama projesinde:
1-
     Gerekçe
2-
     Amaç
3-
     Kapsam
4-
     İlkeler
5-
     Fayda ve riskler
6-
     İş ve işlemler
7-
     Uygulama birimleri
8-
     Uygulama planı
9-
     Proje yönetimi
10-
Birimlerin görev ,yetki ve sorumlulukları
11-
Finansman
12-
Ölçme değerlendirme ve raporlaştırma ile ihtiyaç duyulan diğer hususlara yer verilir.

   Kurul ve ekiplerinin oluşturulması  

      Toplam kalite yönetimi uygulama projesi kapsamında kalite kurulu kalite geliştirme ekipleri oluşturulur.

Kalite kurulu ve görevleri

      Kalite kurulu birim amirinin başkanlığında, birimin konuyla ilgili kritik sorumluluklarını üstlenmiş, yeterli bilgi ve beceriye sahip en az beş kişiden oluşur.Bu kurul:
1-
     Toplam kalite yönetimi uygulama projesiyle ilgili koordinasyonu sağlar
2-
     Kalite geliştirme ekibinin yöneticisini seçer
3-
     Kalite geliştirme ekibinin yapacağı çalışmalara destek verir, kaynakları temin eder ve çalışma ortamına hazırlar.
4-
     Kalite geliştirme ekibinin çalışma esaslarını belirler.
5-
     Kalite geliştirme ekibinin vereceği mevcut durum analizine göre birimin stratejik planını hazırlar.
6-
     Yapılan geliştirme  faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir.
                
 Kalite geliştirme ekibi ve görevleri

           Toplam kalite yönetimi uygulama projesi sürecinde birim amirince seçilecek en az üç kişiden kalite geliştirme ekibi oluşturulur. Bu ekipte yer alacak personelin birime iş görenleri harekete geçirecek katılımcı anlayışa sahip , iyi iletişim kurabilen nitelikte olmasına özen gösterilir.

                  Bu ekip, birimde yapılan işve işlemler ile üretilen hizmetlerin kalitesini geliştirmeye yönelik alınması gerekli önlemleri: Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, bakan onayı ile yapılacak iyileştirmeler, yasa değişikliği ile yapılacak iyileştirmeler olmak üzere üç grupta değerlendirilir ve bu konu da kalite kurulunu ilgilendirir.

           Ayrıca projenin uygulama sürecinde:
1-
     Gerekli gördüğü hususlara müdahale ederek geliştirilmesini sağlar.
2-
     Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar.
3-
     Birimin değerlendirilmesi neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için kalite kuruluna önerilerde bulunur.

Kaynak:Tebliğler dergisi s.2506 t. Kasın 1999
Eğitim teknolojisi ve öğretim  Prof. dr. Ç. Kamuran
Eğitim sosyolojisi       Prof. Dr. T. Mahmut

Başa Dön      Ana sayfa
Son düzeltme tarihi: 03/05/02.