Make your own free website on Tripod.com

SORULAR-2

Ana sayfa    

1.

Yandaki nükleotidin  DNA’ya ait olduğu bilinmektedir.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 A) I ile gösterilen yapı tüm nükleotidlerde ortak olarak bulunur.
B) Bu nükleotid guanin nükleotididir.
C) II ile gösterilen yapı deoksiriboz şekeridir.
D) Guanin bazı karşısına DNA da sitozin gelir.
E) III  ile gösterilen bazın DNA da bulunma oranı 1/5 tir.

2. Protein sentezi ile ilgili mRNA’nın transkripsiyonu sırasında, ortamdaki moleküllerden en fazla kullanılanı hangisidir?

A) Riboz şekeri       
B) Urasil bazı          
C) Protein
D) Yağ    
E) Timin

3. DNA ile ilgili olarak aşağıda verilen oranlar dan hangisi yanlıştır?

4. I. tRNA sentezi
II. Organik bazların bağlanma sırası
III. Nükleotid sentezi
IV. mRNA sentezi

Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda DNA’daki nükleotidlerin dizilişi etkilidir?

A) Yalnız I              
B) I ve II  
C) II ve III
D) I ve IV
E) I, II ve IV

5. Bir hücrede sentezlenen proteini o hücreye özel kılan en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) DNA’daki nükleotid dizilişi
B) Kullanılan tRNA çeşidi
C) Şifre taşıyan mRNA’daki kodon sayısı
D) Olayın meydana geldiği yer
E) Ribozomlarda kullanılan aminoasit sayısı

6. İki ayrı özellikteki proteinin sentezlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez?

A) Aminoasit dizilişi
B) Protein zincirinin uzunluğu
C) Aminoasitlerin kullanılma miktarı
D) Belli bir aminoasiti taşıyan t - RNA çeşidi
E) Sentezde kullanılan m – RNA’daki nükleotid dizilişi

7. Aşağıdakilerden hangisine bakılarak sentezlenen protein zincirindeki aminoasit sayısı belirlenemez?

A) mRNA’daki kodon sayısı
B) Kullanılan tRNA sayısı
C) Oluşan su miktarına
D) Oluşan peptid bağı sayısına
E) Lokustaki nükleotid sayısı

8. I. Tekrar tekrar kullanılma
II. Protein sentezinde görev yapma
III. Çekirdekte üretilme
IV. Nükleotidlerden oluşma

Verilenlerden hangileri her üç RNA (mRNA, tRNA, rRNA) için ortak özelliktir?

A) I ve II  
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III            
E) I, II, III ve IV

9. I. Zayıf hidrojen bağı bulundurma
II. İki nükleotid zincirinden oluşma
III. Azotlu organik baz bulundurma
IV. 5 C’lu şeker bulundurma

Yukarıdaki verilenlerden hangileri DNA ve mRNA için ortak özelliktir?

A) l ve II  
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III            
E) II, III ve IV

10. Canlılarda aynı nükleotidler kullanıldığı halde DNA’ların farklı bilgi taşıması aşağıdakilerden hangisi açıklanabilir?

A) Kullanılan beş karbonlu şeker çeşidi
B) Nükleotidlerin sayı ve dizilişi
C) Yaşanılan ortamın farklı olması
D) Canlıların organizasyon düzeyinin farklı olması
E) Şeker ile fosfat arasında kurulan bağ

11. Aşağıdakilerden hangisinde nükleotid bulunmaz?

A) Virüs   
B) Ribozom            
C) rRNA
D) Kloroplast          
E) Hormon

12. Protein sentezi ve hücre bölünmesi gerçekleştirmekte olan bir hücrede nükleik asitlerin yapısına katılan birimlerden hangisi en fazla kullanılır?

A) Riboz 
B) Deoksiriboz        
C) Adenin
D) Urasil  
E) Fosfat

13. I.Gen
II. Adenin
III. Nükleotid
IV. DNA
V. Kromozom

Bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan yukarıdaki birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I – II – III – V - IV               
B) II – III – I – IV – V
C) II – IV – III – I – V 
D) II – III – IV – V – I
E) II – IV – I – III – V

14. I. Yalnızca DNA da bulunur.
II. Karakterlerin aktarımını sağlar.
III. Protein sentezi ile ilgili şifre verir.
IV. rRNA’yı sentezler.

Gen ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) l ve IV
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III            
E) O, II, III ve IV

15. Aşağıdakilerden hangisi protein sentezinde en son gerçekleşir?

A) Aminoasit sentezi
B) Aminoasitlerin ribozoma taşınması
C) DNA’nın şifreyi vermesi
D) Peptit bağının kurulması
E) tRNA’nın aminoasit ile bağlanması

16. Bir DNA molekülünde guanin nükleotid sayısı 400dür. İki zinciri birbirine bağlayan hidrojen bağı sayısı 2200 ise bu DNA zincirinde toplam kaç nükleotid vardır?

A)400
B)800
C)1200
D)1800
E)2200

17. Aşağıdaki nükleotid zincirlerinden hangisi diğerlerinden farklı özellik gösterir?

A) GUSGAA           
B) UACGAA            
C) AAGGCC
D)UUAGGC
E)ATGCAT

18. Karbonhidratlardan bazıları aşağıda verilmiştir;

- Nişasta
- Selüloz
- Laktoz

Bu karbonhidrat birimlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulundukları hücre tipleri
B) Enerji verimleri
C) Yapılarını oluşturan monosakkarit yapıları
D) Enzimlerle sindirilebilir olmaları
E) Yapılarındaki glikozit bağ sayısı

19. Biyokimyasal reaksiyonlarda enzim kullanılmasının canlıya sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sindirimi gerçekleştirme
B) Reaksiyonların kontrol edilmesini sağ
C) Aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonları hızlandırma
D) Canlıyı zararlı etkilere karşı koruma
E) Canlının besin üretmesini sağlama

20. Yetersiz beslenme sonucu meydana gelen vitamin eksikliği vücutta bazı hastalıklara sebep olmaktadır.

Bu hastalıkların ortaya çıkmasının temel sebebi vitaminlerin hangi özelliğindendir?

A) Yüksek enerjili olması
B) Enzimlerin yapısına katılması
C) Yönetici moleküllerin yapısında yer alması
D) Hormonların yapısını etkilemesi
E) Sindirilmeden hücrelere taşınması

21. Ribozomların oluşumu aşağıdakilerden hangisinin şifresi ile sağlanır?

A) DNA   
B) mRNA
C) tRNA
D) Mitokondri          
E) Kloroplast

22. Ökaryot bir hücredeki;

I. Kromozom
II. ATP
III. mRNA

Yapılarından hangilerinin sindirilmesi sonu cunda riboz şekeri oluşmaz?

A) Yalnız I              
B) I ve III 
C) II ve III
D) I ve III 
E) I, II ve III

23. DNA’nın kendini eşlediği bir hücrede aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

A) Gen sayısı artar.
B) Ortamdaki nükleotid sayısı azalır.
C) Riboz  şekeri kullanımı artar.
D) DNA zinciri açılır.
E) DNA polimeraz enzimi iş görür.

24. Bir insan hücresindeki, DNA moleküllerin yapısında bulunan aşağıdaki verilenlerden hangisinin birbirine oranı daima birdir?

A) Timin : Urasil     
B) Adenin : Guanin
C) Sitozin : Adenin 
D) Deoksiriboz : Fosfat
E) Adenin : Urasil

25.I. Aminoasitler arasında peptit bağı oluşması
II. Transkripsiyon olayının gerçekleşmesi
III. tRNA’ların ribozoma aminoasitleri taşıması
IV. UAA kodonunun ribozom üzerinde okunması

Bir protein sentezi sırasında yukarıdaki olayların meydana gelme sırası nasıldır?

A) II, III, IV ve I
B) II, I, III ve IV
C) II, III, I ve IV
D) IV, III, II ve I
E) III, IV, I ve II


26. Bakterilerde bulunan;
I. Solunum enzimleri
II. Klorofil tanecikleri
III. DNA ve RNA
IV. Ribozom organeli

yapılarından hangileri tüm bakteriler için ortaktır?

A) Yalnız I              
B) Yalnız IV            
C) I ve IV
D) I ve III 
E) I, III ve IV

27.

Yukarıdaki grafikte sınıflandırma birimleriyle, be lirli bir özelliğin ilişkisi gösterilmiştir.

Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birey sayısı
B) Yaşadıkları çevrenin genişliği
C) Beslenme ilişkisi
D) Ortak özelliklerin sayısı
E) Çevreyle olan ilişkileri

28. Paramesyumda bulunan organellerden hangisi karşısındaki olayı c

A) Siller – Hareket
B) Çekirdek Bölünme (Üreme)
C) Vurgan koful – Boşaltım
D) Lizozom – Sindirim
E) Mitokondri - Sindirim

29. Kurbağa, kuş, İnsan, balık ve amfiyoksüs hangi en alt sınıflandırma biriminde ortaktırlar?

A) Alem  
B) Şube  
C) Sınıf
D) Takım 
E) Cins

30. I. Oksijen üretemezler
II. Hücre çeperi taşımazlar
III. Genellikle sporla ürerler

Yukarıda verilenlerden hangileri gerçek mantarlara ait özelliklerdendir?

A) Yalnız l              
B) I ve III 
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

31. - Ototrof olarak beslenme
- Bölünerek üreme
- Klorofil taşıma

Yukarıda verilen özellikler, bir hücreli canlılardan hangisine ait olabilir?

A) Kemosentetik bakteri         
B) Terliksi hayvan
C) Amip  
D) Öglena
E) Plazmodium

32. Aşağıdakilerden hangisi omurgalıların özelliğidir?

A) Solungaç solunumu yapmaları
B) Karada yaşamaları
C) Etçil olmaları
D) iç döllenmeyle üremeleri
E) İç iskelete sahip olmaları.

33. – Hermafrodittirler
- Suda yaşarlar.
- Yüzey solunumu yaparlar.

Yukarıda özellikleri verilen canlılar hangi  grupta toplanır?

A) Sölenterler         
B) Yassı solucanlar
C) Çok ayaklılar      
D) Böcekler
E) Yuvarlak solucanlar

 

34. - Bakteriler
- Kamçılılar
- Yeşil bitkiler
- Böcekler

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki canlılar için ortak özellik değildir?

A) Oksijen kullanabilirler.
B) Enerjiye ihtiyaç duyarlar.
C) Aktif hareket edebilirler.
D) Protein sentezleyebilirler.
E) Enzim sentezleyebilirler.

35. Bilimsel adlandırma yöntemine göre;

I. Homo sapiens
II. Canis lupus
III. Felis leo
IV. Canis tamillaris

olarak adlandırılan canlı türlerinden hangileri birbiriyle daha yakın akrabadır?

A) I ve II  
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV              
E) I ve IV

36. - Serbest oksijeni alamazlar.
- Solunum organı vücut dışına doğrudur.
- Azotlu artıkları amonyaktır.
- Çok sayıda gamet oluşturur.

Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakiler den hangisi olabilir?

A) Ergin kurbağa    
B) Su yılanı            
C) Balina
D) Deniz anası        
E) Sazan balığı

37. Bitkiler, aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılarak gruplandırılamaz?

A) İletim demetlerinin diziliş biçimine
B) Tohumundaki çenek sayısına
C) Yaprak şekline ve damarlanmasına
D) Kök tipine ve yayılma şekline
E) Enerji (ATP) üretim çeşidine

38. I. Aktif yer değiştirme
II. Solunum yapabilme
III. Oksijen açığa çıkarma

Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılar için ortak özelliktir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III
E) l, II ve III

39. Sürüngenlere ait verilen özelliklerden hangisi bu canlıların soğukkanlı olmasının sebebi değildir?

A) Kalplerinin 3 odacıklı olması
B) Kirli ve temiz kanın karışması
C) Derilerinin keratinden yapılmış pullarla kaplı olması
D) Vücut sıcaklığının çevreye bağlı olarak değişmesi
E) Vücutlarında yarı kirli kanın dolaşması

40. Aşağıdakilerden hangisi virüs, bakteri, mantar ve hayvanlarda ortak olarak bulunur?

A) Nükleik asit         
B) Mitokondri          
C) Çekirdek
D) Hücre zarı
E) Kloroplast

41. Canlı hücreye bir virüs girdikten sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Virüs DNA’sı kendini sentez ettirir.
B) Virüs kendi enzimini kullanarak protein sentezler.
C) Hücrede nükleotidler azalır.
D) Hücrenin ribozomları kullanılır.
E) Hücrede aminoasitler azalır.

42. Bir bilimsel çalışmada hipotezin doğruluğunu ispatlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Nitel gözlem      
B) Kontrollü deney
C) Veri toplama      
D) Teori oluşturma
E) Problemi tanımlama

43. Sınıflandırmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı türdeki bütün bireylerin kromozom sayısı aynıdır.
B) Aynı cins içinde bulunan canlıların aynı familyadakilere göre benzer özellikleri daha çoktur.
C) Kromozom sayısı aynı olan canlıların gen sayıları da aynıdır.
D) Alemden türe doğru gidildikçe benzer özellikler artar.
E) Aynı takımdaki canlıların sınıfları da aynıdır.

44. Böcekçil bitkiler aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek için böceklerden faydalanırlar?

A) Fotosentezle glikoz sentezleme
B) Vitamin üretme
C) Organik besin alma
D) Protein sentezleme
E) Oksijen oluşturma

45. Oksijen, C02  besin, ısı, su, mineral bulunan bir ortamda, aşağıdaki canlılardan hangisi canlılık faaliyeti gösteremez?

A) Bakteri
B) Paramecium      
C) Virüs
D) Amip
E) Öglena

46. I. Klorofil pigmentinin bulunması
II. Hemosiyanin pigmentinin bulunması
III. Fotosentez yapmaları
IV. Zarlı organellerin bulunması

Yukarıda verilenlerden hangileri mavi-yeşil alg ve öglena’da ortak özellik olarak ele alınmaz?

A) Yalnız II             
B) I ve II  
C) II ve IV
D) I, II ve IV            
E) I, II, III ve IV

47. Tabii (doğal) sınıflandırma yapılırken iki canlının sistematikteki yerini araştırmak için aşağıdakilerden hangisine bakılması en doğru sonucu verir?

A) Kromozom sayıları             
B) Üreme tipleri
C) Organların gelişim biçimleri
D) Gen yapıları
E) Organların görevsel işlevleri

48. İlk sınıflandırmayı gerçekleştiren Aristo bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar, hayvanları karada suda, havada yaşayanlar olmak üzere  ayıkırken ne tür bir sınıflandırma yapmıştır?

A) Suni sınıflandırma
B) Aile içi sınıflandırma
C) Tabii sınıflandırma
D) Biyolojik sınıflandırma
E) Filogenetik sınıflandırma

49. I. Süngerler
II. Eklem bacaklılar
III. Derisi dikenliler
IV. Yumuşakçalar

Yukarıdaki omurgasız hayvanların filogenetik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

A) I – IV – II – III
B) I – II – IV – III
C) III – I – II – IV
D) III – I – IV – II
E) II – I – III – IV

 

50. Embriyonik gelişim sırasında aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangilerinin özellikleri en son ortaya çıkar?

A) Aile
B) Takım
C) Sınıf
D) Şube
E) Alem

51. I. Sporla ürerler
II. Tek hücrelidirler
III. Ototrofturlar.
IV. Hetotrofturlar.

Yukarıdakilerden hangileri bütün mantarlardaki ortak yapı ve özelliklerdendir?

A) Yalnız l
B) I ve II  
C) I ve IV
D) I, III ve IV           
E) I, II, III ve IV

52. Sınıflandırmada cins ile tür arasındaki bağlantıya benzer bir bağlantı şube ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) Sınıf   
B) Alem  
C) Takım
D) Cins    
E) Familya

53. Aşağıdakilerden hangisi tüm prokaryotik canlılarda (virüsler hariç) ortak olarak görülen özelliktir?

A) Fotosentez enzimi taşıma
B) Hücre çeperi bulundurma
0) Solunum enzimi taşıma
D) Oksijen üretebilme
E) Çekirdek bulundurma

54. I. Kromozom sayıları aynıdır.
II. Familyaları farklıdır.
III. Protein yapıları aynıdır.

Aynı türde yer alan canlılar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız III            
C) I ve II
D) I ve III 
E) I, II ve III

55. I. Nükleik asitlere sahip olma
II. Aktif hareket edebilme
III. Enzim kullanabilme

Canlılara ait olan yukarıdaki özelliklerden hangileri virüslerde görülür?

A) Yalnız I              
B) I ve II  
C) II ve III
D) I ve III 
E) I, II ve III

56. I. Alg ile mantarın birlikte yaşaması
II. Selülozu sindiren tek hücreli canlının Termit’in bağırsağında yaşaması
III. Virüsün bakteri içinde çoğalması
IV. Anofel’in insan kanı ile beslenmesi

Yukarıda verilen örneklerden hangileri zararlı birliği temsil eder?

A) Yalnız III            
B) Yalnız IV            
C) I ve III
D) III ve IV              
E) II, III ve IV

57. Canlılarda gerçekleşen bazı metabolik olaylar şunlardır;

I. Glikoliz
II. Oksijen kullanımı
III. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme
IV. Protein sentezi

Bu olaylardan hangileri bir canlının bitkiler alemine ait olduğunu kesin olarak gösterir?

A) Yalnız III            
B) I ve II  
C) III ve IV
D) II, III ve IV          
E) I, II, III ve IV

58. Aşağıdaki canlılardan hangisi inorganik maddelerden organik madde üretebilir?

A) Amip  
B) Paramecium      
C) Öglena
D) Plazmodium malaria
E) Mantar

59. - Kalpleri 3 odalıdır.
- Vücut sıcaklıkları değişkendir.
- Yumurtalarında yeterli besin olmadığı için embriyonik gelişmenin bir kısmını larva alarak suda tamamlanır.

Yukarıda özellikleri verilen canlıların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür     
B) Cins    
C) Familya
D) Takım
E) Sınıf

60. I. Organik besin
II. Sindirim enzimi
III. Karbondioksit
IV. Işık

Mantarın hayatını sürdürebilmesi için yukarıdakilerden hangilerine ihtiyacı vardır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

61. I. Aynı tür içerisinde yer alan bütün bireylerin kromozom sayısı aynıdır.
II. Kromozom sayısı aynı alan iki canlı kesinlikle aynı tür içerisinde bulunur.
III. Birbirine yakın alan türler arasında gen ve protein benzerliği vardır.

Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) I ve III 
E) I, II ve III

62. İki memeli hayvanın aynı türden olduğunu söyleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak ileri sürülebilir?

A) Vücutlarında kıllar bulunması
B) Süt bezlerinin bulunması
C) Yavrularını doğurmaları
D) Ayaklarının beş parmaklı alması
E) Çiftleştiklerinde kısır olmayan döller oluşturmaları

63. I. C02 atılımını
II. Vücuttaki fazla suyun kontraktil kofullarla dışarı atılması
III. Sindirim artıklarının atılması
IV. Fagositoz kofulunun oluşturulması

Tek hücreli bir canlıda enerji üretiminin azalması yukarıda verilen olaylardan hangilerini etkiler?

A) Yalnız I              
B) I ve II  
C) II ve III
D) II, III ve IV          
E) I, II ve IV

64. I. Mutasyona uğrama
II. ATP üretebilme
III. Enzim kullanabilme

Yukarıdakilerden hangileri bakteri ile virüs arasındaki ortak özelliktir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) l, II ve III

65. - Genellikle parazittir.
- Vücut boşluğu tek delikle dışarıya açılır.
- Sindirim sistemi gelişmemiştir.

Yukarıda verilen özelliklere sahip canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşakçılar     
B) Yassı solucanlar
C) Eklem bacaklılar
D) Süngerler
E) Derisi dikenliler

66. Aşağıdakilerden hangisi sadece memeli hayvanlara ait bir özelliktir?

A) Besinlerin dişlerle öğütülmesi
B) Alyuvarlarında solunum pigmenti bulunması
C) Sinir impulslarının iletiminde aktif taşıman yapılması
D) Yumurta ve spermlerin dişi vücudunda döllen r
E) Göğüs boşluğunun kaslı diyaframla ayrılması

67. Bakteriyel hastalıklarda başarıyla kullanılan antibiyotikler virüsleri etkilemezler.

Virüslerin antibiyotiklerden etkilenmemesini,

I. Hücre içinde yaşaması
II. Sitoplazmalarının olmaması
III. Enzim sistemlerinin olmaması

verilenlerden hangileri sağlar?

A) Yalnız II             
B) Yalnız III            
C) I ve III
D) II ve III
E) II, II ve III

68. I. Enzim kullanabilirler.
II. Üremeleri için canlı hücre gereklidir.
III. ONA ve RNA’yı beraber bulundururlar.
IV. Bir virüs farklı tip hücrelerde çoğalabilir.

Yukarıdaki verilerden hangileri virüslerin özelliklerindendir?

A) I ve II  
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve IV               
E) l, III ve IV

69. I. Plazmodium
II. Tenya
III. Bağırsak kurdu
IV. Uyuz böceği

insanda parazit olarak yaşayan yukarıdaki canlılardan hangileri sadece sindirilmiş besinleri alarak yaşayabilir?

A) Yalnız I              
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV          
E) II ve IV

70. Bir canlının;
I. Açık veya kapalı dolaşım yapması.
II. Solungaç solunumu yapması.
III. Dış döllenmeyle üremesi.
IV. Yavrularını sütle beslemesi.

verilen özelliklerden hangilerine bakılarak kesin omurgalı hayvan olduğu belirlenir?

A) Yalnız IV            
B) I ve III 
C) II ve IV
D) I, II ve III            
E)II, III ve IV

71.

Birey sayısı ile sınıflandırma arasındaki bağlantı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Bu grafiğe bakarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) I numaralı yerde benzerlik oranı en azdır.
B) IV numaralı birim tür olabilir.
C) II numaralı yerdeki bireylerin hepsi birbiriyle çiftleşebilir
D) IV numaralı yerde benzerlik en fazladır.
E) III  numaralı yerde benzerlik oranı IV numara lı yere göre daha azdır.

72. Bir kolonin çok hücreli sayılmasında;

I. Çok sayıda hücrenin bir arada olması
II. Hücrelerin görev bölümüne sahip olmaları
III. Hücrelerin organellere sahip olması

verilenlerden hangisi yeterli delil olamaz?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) l, II ve III

73. I. Solunum enzimleri bulundurma
II. Fotosentez yapabilme
III. Ribozom bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri aerob bakteri ile mitokondrinin ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız l              
B) l ve II  
C) l ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

74. Klorofil taşıyan bir bakteri;
- Karbondioksit
- Hidrojen
- Oksijen

içeren bir ortama konulduğunda aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz?

A) Glikojen             
B) Yağ asidi           
C) Aminoasit
D) Glikoz 
E) Gliserol

75. Bir hücrede gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır;

I. ONA eşlenmesi
II. Protein sentezi
III. Enerji üretimi

Bu olaylardan hangileri aynı sınıfı oluşturan canlı grubunda ortak yerde gerçekleşir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

76. Ototrof bir canlıda gerçekleşen bazı olaylar şunlardır;
I. İnorganik madde kullanma
II. Protein sentezleme
III. Oksijen kullanma
IV. Glikoz üretebilme

olaylarından hangileri heterotrof canlılarda da gerçekleşir?

A) I ve II  
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV          
E) I, II, III ve IV

77. - Sırt kısmından sinir kordonunun geçmesi

- İç döllenme yapması
- Yavru gelişiminin anne vücudunda olması
- Doğan yavrunun sütle beslenmesi

Yukarıdaki özelliklere sahip canlıların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür     
B) Cins    
C) Familya
D) Alem  
E) Sınıf

78. - Genetik materyal sitoplazmada dağınık bir yapıdadır.
- Hetotrof veya ototrof olabilirler.
- Kloroplastları yoktur.

Yukarıdaki özelliklere sahip canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amip  
B) Öglena              
C) Bakteri
D) Virüs   
E) Paramesyum

79. Virüs ve bakteri ile ilgili bazı durumlar şunlardır;
I. Enzim sentezleme
II. DNA veya ANA bulundurma
III. Hastalık yapma
IV. Organik maddeleri ayrıştırma

Bunlardan hangileri sadece bakterilere aittir?

A) I ve II  
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV                
E) II ve IV

80. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I. Pinus nigra
II. Pinus silvestiris
III. Felis domestikus
IV. Canis domestikus

adlandırılan canlılardan hangileri diğerlerine göre daha yakın akrabadır?

A) I ve II  
B) III       
C) I ve IV
D) II ve IV               
E) III ve IV

81. Aşağıdakilerden hangisi, bakterilerin ortam şartlarına karşı dirençli olmasını sağlayan faktörlerden biridir?

A) Bölünerek çoğalması
B) Eşeysiz üremesi
C) Bakterilerin yetiştiği kültür ortamı
D) Ortam pH’sının değişmesi
E) Endospor oluşturmaları

82. Amip’in şematik yapısı aşağıdaki gibidir

Bu amipte, hangi numaralı kısım besinin hücre içine alınmasını sağlar?

A) Yalnız I              
B) I ve III 
C) İl ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

83. Parameciumda bulunan aşağıdaki yapılar dan hangisi neslin devamından sorumludur?

A) Trikosist çubuklar
B) Siller
C) Küçük çekirdek   
D) Pelikula
E) Kontraktil

84. Bakteriler eşeyli olarak nasıl ürer?

A) Tomurcuklanma ile
B) Konjukasyon ile
C) Mitoz bölünme ile
D) Endositor ile
E) Sporlanma ile

85. Trikosit nedir?

A) Parameciumdaki savunma yapısıdır.
B) Prokaryot canlıların çoğalma biçimidir.
C) Tek hücrelilerde suyun fazlasının dışarı atılmasıdır.
D) Bakterilerde enerjinin üretildiği yer.
E) Plazmodyumdaki hareket organelidir.

86. Prokaryot canlıların hepsinde ortak olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontraktil koful
B) Kloroplast          
C) Klorofil
D) Hücre zarı
E) Nişasta

87. Öglena ile parameciumu birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kloroplast
B) Çekirdek
C) Hücre zarı
D) Aktif hareket etme
E) Solunum yapma

88. Virüslerde, aşağıdaki canlılık özelliklerinden  hangisinin bulunması, bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

A) Çoğalmayı gerçekleştirme
B) Enzimleri aracılığıyla enerji üretme
C) Büyüme
D) Aktif hareket etme
E) Organellere sahip olma

89. Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir adamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur. Bu bakteri türünün, ortamda,

- Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği
- Oksijen  yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği
- Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemediği görülmüştür.

Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü,

I. Fotosentez
II. Fermantasyon
III. Oksijenli solunum
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) II ve III

90. Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarda ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir.

Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Oksijen kullanabilir.
B) Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.
C) Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.
D) ATP sentezler.
E) Karbondioksit açığa çıkarabilir.

91. Bir petri kabındaki besi yerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir. Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.

Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması
B) İlk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremsi
G) Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi
D) Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması
E) Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayan dan önce ölmesi

Ana sayfa