Make your own free website on Tripod.com

ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ
INTERNET VE BİLGİSAYAR KULÜBÜ
Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 1: Kulübün adı ELAZIĞ ANADOLU LİSESİ INTERNET VE BİLGİSAYAR KULÜBÜ olup, Kulüp Elazığ Anadolu Lisesine bağlıdır. Kulüp 02.05.2002 tarihinde kurulmuştur. Kulübün amblemi Nisan 2002 tarihli yarışma sonucunda belirlenmiştir. Klavye ve bilgisayar üzerine EALBK kısaltılmış yazısı ve Elazığ Anadolu Lisesi Bilgisayar Kulübü yazılmaktadır. Tüm yazışmalarında bu amblemi içeren antet kullanılır.

MADDE 2: Kulübün Amacı ve Etkinlikleri:

Kulübün amacı, Elazığ Anadolu Lisesini, bilgisayar sektöründe en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtımını yapmak, üyelerinin eğitimlerine, açacağı kurslar ve seminerler vasıtasıyla destek olmak, üyelerinin hem okul sırasında, hem de okul sonrasında bireyler arası dayanışmayı güçlendirmek, ve üyelerin birbirleri arasında maddi ve manevi yardımlarında aracı olmak amacıyla kurulmuştur.

a) Kulüp amaçlarına ulaşabilmek ve üyelerini bilgilendirmek için kitap, dergi, gazete, bülten bastırıp dağıtır; rozet, arma, plaket, kartvizit vb. yaptırabilir.
b) Bilimsel ve kültürel toplantılar, seminer konferans ve amacına uygun diğer toplantılar düzenler.
c) Yurt içi ve dışı geziler yapabilir.
d) Kulüp kendi tüzüğüne ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan her türlü etkinliklerde bulunabilir.
e) Sağlanacak bağışlar ile Elazığ Anadolu Lisesi Bilgisayar ve Internet kulübünü kalkındırmak, laboratuarları günün koşullanırına göre donatmak, yabancı dil öğrenimini geliştirecek önlemler almak, öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak için gerekli her türlü girişimlerde bulunabilir.

Kulüp hiç bir siyasi kuruluşa bağlı değildir ancak amacına ulaşmak için tüm resmi kuruluşlar dernekler ve siyasi kuruluşlardan yardim talep edebilir,amacı ile ilgili konularda ilişki kurar.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 3: Üyelik ile İlgili Esaslar:

Kulübe üyelik Tam ve Fahri Üyelik olmak üzere iki çeşittir:

a-) Tam Üyelik:

Halen Elazığ Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler tam üye olabilir.

b-) Fahri Üyelik:

Çalışan öğretmenler ve  Elazığ Anadolu Lisesi mezunlarından oluşur.

MADDE 4: Tam Üyelik:

Halen Elazığ Anadolu Lisesinde okuyan ve Mayıs Genel Kurulunda belirlenen üyelik aidatını yatıranlar kulübe tam üyedir. Tam üyeler kulüp yönetimi için seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Kulübün her kademesinde faal olarak görev alabilirler. Aldıkları görevlerde kulüp yönetimine karşı sorumludurlar. Bilgisayar kulübünün kurs, seminer, gezi ve diğer hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanırlar. Üyelik aidatlarını her ders yarı yılında yatırarak üyeliklerini yenilemelidirler. Aidatlarını yatırmayanların üyeliği otomatik olarak dönem sonunda biter.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 5: Fahri Üyelik:

Kulüp yönetimi için seçme ve seçilme hakları yoktur. Kulübün tanıtımında gönüllü rol alabilirler.

MADDE 6: Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:

Üye dilediği anda istifa etmek suretiyle dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma tüzük hükümleri uyarınca yapılır.

MADDE 7: Üyeliğin Sona Ermesi:

Kulüp üyeliği aşağıdaki nedenlerle sona erer:

a) İstifa
b) Ölüm
c) Kulüp tüzüğüne aykırı hareket etmek
d) Ödentisini bir dönem ödemeyen ve bu zaman zarfında kendisine yapılacak iki uyarıya cevap vermeyen üyeler üyelikten çıkarılır.

MADDE 8: Üyelerin Hakları:

Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardır

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 9: Ödenti:

Ödenti miktarı Mayıs genel kurulunca belirtilir.Ancak genel kurulun .belirleyeceği ödenti tavanının altında ödenti alınması yönetim kurulu kararına bağlıdır.

2001-2002 yılı için ödenti miktarı 2500000 TL olarak belirlenmiştir. Ödentisini dönem başından itibaren iki hafta içinde ödemeyen üye Genel Kurulda oy kullanamaz, herhangi bir organa seçilemez.. Ancak yıl içindeki birikmiş ödentilerini ödemek koşulu ile haklarına yeniden kavuşurlar.

MADDE 10:Kulübün Organları:

Kulübün Organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

MADDE 11: Genel Kurulun kuruluş biçimi:

Genel kurul kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden kurulur. Ancak borçları bulunana üyeler borçlarını toplantıdan önce ödemeden genel kurula katılamazlar.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 12: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Kulüp başkanını seçer.
Kulüp tüzüğünü değiştirmek.
Yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek.
Yönetim kurulu üyelerini yönetim ve mali yönden ayrı ayrı aklamak.
Kulübün fesine karar vermek.

Yürürlükteki yasalarda ve kulüp tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken görevleri yerine getirmek.

MADDE 13: Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul yılda iki defa ,ekim ve mayıs ayı içinde yönetime ilişkin konuları ,yönetim kurulunun çalışma raporunu ,hesaplarını ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek için ve organlarına seçim yapmak için toplanır.

MADDE 14: Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim kurulu bir başkan ,üç başkan yardımcısı ve 8 sınıf temsil kurulu üyesinden oluşur. Başkan mayıs ayı genel kurulu toplantısında tüm üyelerin katılımıyla yapılan seçimde oy çokluğu ile seçilir.Başkan kendisine çalışma arkadaşı olarak 3 başkan yardımcısı belirler. Her sınıf  kendi sınıfından bir asil bir de yedek üye seçerek yönetim kuruluna gönderir. Genel kuruldan sonraki ilk toplantıya kadar başkan yardımcılarını belirlemeli ve yönetim kurulu toplantısında üyelere tanıtmalıdır.Her sınıf üyelerini ilk toplantıya kadar başkana bildirmelidir. Bildirmediği taktirde üyelerini bildirmeyen sınıfların yönetim kurulundaki sınıf temsilcilikleri düşer. Yerlerine en küçük sınıf yedek üyeliklerinden başlayarak doldurma yöntemi yönetim kurulunca uygulanır.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 15: Toplantıya Çağrı

Yönetim kurulu en az haftada bir defa yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve saatte yapılır. Başkan veya Başkan Yardımcıları uygun gördükleri takdirde gündemdeki özel bir maddeyi görüşmek üzere yönetim kurulunu en kısa zamanda toplanmak üzere toplantıya çağırabilirler. Bu toplantılarda sadece gündemdeki madde veya maddeler görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine toplantı gün ve saati klüp panosuna asılarak duyurulur.

MADDE 16: Toplantı Yöntemi ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Toplantıda ancak gündemdeki maddeler konuşulur. Toplantı gündemini oluşturmak Başkanın; Başkanın olmadığı durumlarda da Başkan yardımcılarının görev ve sorumluluğundadır.

Yönetim kurulu üyeleri toplantıda görüşülmesini istediği konuları toplantıdan önce Başkan veya Başkan Yardımcılarına bildirerek toplantı gündemine aldırabilirler. Toplantıda yönetim kurulu gündeminde yer alan maddeler görüşülür. Ancak yönetim kurulu toplantısında hazır bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini istediği konular gündeme alınır. Toplantıya, Klüp Başkanı onun olmadığı durumlarda Başkan Yardımcılarından yaşça en büyüğü başkanlık eder. Toplantı Başkanının görevi yönetim kurulu üyelerine gündemdeki konu hakkında adil bir şekilde söz hakkı vererek toplantının gündem dışına çıkmadan ahenk içinde yürümesini sağlamaktır. Söz alan kişinin konuşmasına hiçbir şekilde müdahale edilemez, müdahale eden kişilere gerekli uyarılar yapılır, eğer uyarılara uymayan olursa toplantıyı terk etmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu ilk Toplantıdan Başlayarak gerek mali ve idari konulardaki işlerin daha iyi yürümesi gerekse üye kayıt, gelir gider, bütçe kesin hesap ve karar defterlerinin daha iyi ve sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için kendi içinde görev bölümü yapar. Görevlere öncelikli yönetim kurulundaki istekli kişiler arasından, Yönetim Kurulunca oy çokluğu ile atanır. Görev alan ve verilen kişiler başta kulüp Başkanına karşı sorumludurlar. Görevli kişilerin görevlerini tam olarak yapıp yapmadıklarını kontrol etmek Başkanın görevidir. Görevi alan kişilerin verilen görevi yerine getirmediği tespit edilse önce Başkan, sonra Yönetim Kurulu tarafından gerekli uyarılar yapılır. Uyarılar karşısında halen verilen görev o üye tarafından yerine getirilememişse görev başkasına verilir ve görevi yerine getiremeyen üyeye bir başka görev verilir. Verilen bu görevinde yerine getirilmediği tespit edilirse Başkanın önerisi Yönetim Kurulunun oy çokluğu kararı ile üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşürülür.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 17: Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

a - Kulübü temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki vermek
b - Bütçeye göre tasarruflar yaymak
c - Kulübün ilerlemesi ve gelişmesi gelirlerinin artması amacının gerçekleşmesi ve disiplinin sağlanması için gerekli önlem ve kararları almak
d - Tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler düzenlemek
e - Genel kurulu toplantıya çağırmak
f - Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve kesin hesapları yapmak
g - Bütçeyi hazırlamak
h - Yıllık çalışma raporunu hazırlamak
k - Tüzükte öngörülen cezaları vermek
m - Kulübün demirbaş eşyaların kayıt defterlerini tutmak
n - Muhasebe ve yazışma defterlerini tutmak

MADDE 18: Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması

Genel kurul seçimini müteakip bir hafta içerisinde birinci sınıflar haricinde tüm sınıflar kendi sınıflarının asil ve yedek üyelerini başkana bildirmek zorundadırlar. Birinci sınıflar Kasım’ın ilk haftasına kadar bildirebilirler. Bildirmeyen sınıfların o yıl için klup yönetim kurulundaki temsilcileri için ayrılan kontenjan düşer ve bu yerler en düşük sınıftan başlayarak sınıfların yedek üyelerince doldurulur. Eğer Yönetim Kurulu üyelerinden birinin üyeliği tüzük hükümlerince veya başka sebeplerle düşerse, yeri hali hazırdaki en küçük sınıfın yedek üyesince doldurulur.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 19: Organlara Seçilenlerin Yönetime Bildirilmesi

Başkan sınıf temsilcileri ve kendi atadığı yardımcıları ile oluşan yönetim kurulu listesi ile Denetleme kurulu üyelerinin isimlerini Genel Kurulu takip eden en geç iki hafta içinde Bölüm başkanına sunmak zorundadır.

MADDE 20: Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyeleri kulübün yönetiminden ortak sorumludurlar. Ancak alınan karara karşıt oy vermiş ve bunu karar defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler katılmadıkları karardan sorumlu değildir.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşit oy çıkması durumunda başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

MADDE 21: Başkanın Görev ve Yetkileri

Başkan içeriye ve dışarıya karşı kulübün temsilcisidir. Kendisinden ve yazılı yetki ile görevlendirdiği yönetim kurulu üyesinden başka hiç kimse ,kulübe adına her ne şekilde olursa olsun hareket edemez.

Başkan Yönetim kurulu toplantısını yönetir,verilen kararları ,inceler ,uygulanmasını denetler. Genel yazışmaları inceler ve denetler. Tüzükle kendine tanınan görev ve yetkileri kullanabilir.

Başkanlık süresi bir yıldır. Ve eski başkan ikinci bir defa aday olamaz.

MADDE 22: Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görevlerini yapar, ona vekalet eder ve yetkilerini kullanır.

MADDE 23: Sayman ve Yazmanın Görevleri

Sayman üye kulübün hesap işlerini yönetir,yıllık bütçe hesaplamalarını yapar. Kulübün parasal konularından Başkan ile birlikte sorumludur.
 

Yazman kulübün karar, üye kayıt, ve demirbaş defterlerinin düzenli olarak tutulmasından sorumludur. Ayrıca yönetim kurulu kararlarının ve etkinliklerin ilan ve afişlerini hazırlamakla yükümlüdür.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 24: Yönetim Kurulunun Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler

Yönetim kurulu aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdür:

a - Üye kayıt defteri:Kulübe kayıt olanların kimlik bilgileri ve kayıt tarihleri tutulur.
b - Karar defteri:Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.
c - Gelir ve gider defteri:Kulübe adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
d - Demirbaş defteri:Kulübe ait demirbaşlar bu deftere işlenir ve her sene sonu sayım yapılır.

MADDE 25: Denetleme Kurulunun Oluşumu Görev ve Yetkileri

Denetleme Mayıs Genel Kurulunda 2. veya 3. sınıfa giden üyeler arasından iki kişi olarak gizli oy ile seçilir. Denetleme kurulu hesap defterlerini kontrol eder. Eksik yada usulsüz gördükleri harcama veya kararlar hakkında kulüp yönetimine yazı göndererek yönetimin dikkatini çekerler.

Denetleme kurulu gerektiğinde okul idaresine yönetim kurulunun denetimiyle ilgili rapor sunar.

MADDE 26: Genel Kurula Katılacaklar

Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı gününden en az 15 gün önce yönetim kurulunca düzenlenir ve ilan edilir.

MADDE 27:

Kulüp’te başka organlarda kurulabilir,ancak bu organlara yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görev ve yetkileri devredilemez.

MADDE 28: Kulüp Bütçesi

Kulübün mali işleri yönetim kurulu tarafından onaylanmış bir bütçe ile uygulanır. Bütçe Genel Kurulu Müteakip eden ay içerisinde hazırlanır. Bütçenin yürürlülük süresi ,kabulünden ilk genel kurulu toplantısına kadardır.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 29: Kulübün Para Alımları

Kulübün her türlü para alımları numaralanmış, kulüp mührü ile mühürlü ve parayı alanın imzasını içeren , alındı belgesi ile yapılır.

MADDE 30: Kulübün Harcamaları

Kulübün harcama giderleri harcama belgesi ile yapılır.

MADDE 31: Kulübe Bağış Toplanması

Kulübün yönetim kurulu Bağış ve ödenti toplayacak kişi yada kişileri bir kararla belirler ve bunu bölüm başkanlığına tescil ettirir.

MADDE 32:

Bütçenin uygulanmasından yönetim kurulu ve denetçiler ortak sorumludur.

MADDE 33: Kulübün Ödemeleri

Ödemelerin yapılabilmesi için :

a - Bütçede konuyla ilgili ödenek bulunması
b - Ödemenin belgeye bağlanması
c - Yönetim kurulunca adı geçen giderin yapılmasına karar bulunması
d - Ödeme fişinde başkan veya başkan yardımcısı ile sayman üyenin imzasının bulunması şarttır.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 34: Kulübün İç Denetimi

Kulübün iç denetimi klüp tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Denetleme kurulu tüm kayıt ve evrakları denetleme yetkisine haizdir.

MADDE 35:

Bütçedeki aktarmalar yönetim kurulu tarafından gerçekleştirir.Buna denetleme kurulu karşı gelemez.

MADDE 36: Defterleri Saklanması

Klüp`e ait Muhasebe ve yazışma defterleri ile öteki defter ve belgeler 4 yılınca saklanır.

MADDE 37: Kulüp Banka Cüzdanı ve Ödeme Makbuzlarının Saklanması

Klüp’e ait banka cüzdanları, çek defterleri ve ödeme makbuzları başkan tarafından saklanır.

MADDE 38: Kasadaki Nakit Para Miktarı

Yönetim kurulu , günlük ve zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit para miktarını belirler.

MADDE 39: Kulübün Gelir Kaynakları

a - Üye giriş ücreti ve ödentisi
b - Bağışlar ve yardımlar
c - Kulübün mal varlığından elde edilecek gelirler
d - Klüpçe düzenlenen organizasyonlardan elde edilen gelirler

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa

MADDE 40:

Yönetim kurulunda görevli bir şahıs istifa ettiği takdirde onun yeri yönetim kurulunun yedekler arasından belirleyeceği bir şahıs ile doldurulur.

MADDE 41: Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi

Yönetim kurulu toplantısına üç defa üst üste katılmayan ve mazeretini bildirmeyen üyenin üyeliği yönetim kurulundan düşer.

MADDE 42: Yönetim Kurulunun Devir Teslimi

Yeni yönetim kurulu seçilene kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder ve yeni yönetim kurulu oluşturulunca bir devir tutanağı ile görevi yeni yönetim kuruluna teslim eder.

MADDE 43:

Kulüp üyeliğinden çıkarılanların durumları yönetim kurulu tarafından sicillerine işlenerek kayıtları kapatılır.

MADDE 44: Kulübün Feshi

Kulüp hiç bir yönetim kurulu tarafından fesh edilemez. Klüp ancak Genel kurul Tarafından üye tam sayısının 2/3 oyu ile fesh edilir.

Ana sayfa  Kulüp Ana sayfa