Make your own free website on Tripod.com

  Ana sayfa  

51. C4 bitkilerinde aşağıdaki enzimlerden hangisi mezofil hücrelerindeki CO2'i bağlar?
A) Dikinaz
B) PEP karboksilaz
C) Ribuloz bifosfat karboksilaz
D) Fosforilaz
E) Malat dehidrogenaz

52. Bir organizmanın ya da populasyonun ekosistemdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habitat
B) Biyotop
C) Ekolojik niş
D) Kommünite
E) Organizmanın kendisi

53. Madde çevrimi aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlar?
A) Organik maddelerin parçalanması
B) Organik maddenin yapımı için gerekli maddelerin organizma tarafından alınması
C) Organik maddelerin ayrıştırılması
D) Organik maddelerin besin zinciri içinde taşınması
E) Organizmaların ölümü

54. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki ve hayvanların oluşturduğu doğal ekosistemlere verilen addır?
A) Biyom
B) Biyosfer
C) Ekosfer
D) Dünya ekosistemi
E) Biyolojik topluluk

55. Canlıların tohum, spor, kist ve yumurta gibi yapılar oluşturmaları aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir?
A) Yüksek tuzluluk
B) Aşarı nem
C) Düşük sıcaklık
D) Aşarı ışık
E) Az ışık

56. Bitkilerde yaprak yüzeyinin küçültülmesi ve stomaların epidermis yüzeyinin altında oluşu, aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir?
A) Aşırı neme karşı korunma
B) Su kıtlığına dayanma
C) Tuz yitirilmesine önlem
D) Toprak pH'sına karşı korunma
E) Rüzgara karşı önlem

57. Şans eseri olarak bir populasyonun gen havuzundan bir allel genin elemine edilmesi, aşağıdaki olaylardan hangisine güzel bir örnektir?
A) Poliployit türleşmeye
B) Diverjent (açılan) evrimleşmeye
C) Doğal seçilime
D) Coğrafik yalıtıma
E) Genetik sürüklenmeye

58. Canlılarla cansızların karşılıklı madde alışverişine dayalı bir sistem olan ekosistemin işlemesi için gerekli olan enerji, şu öğelerden hangisiyle sağlanır?
A) Çevrenin anorganik ve organik bileşiklerinden
B) Yapıcılar olarak bilinen ototroflardan
C) Tüketici olarak bilinen heterotroflardan
D) Suyun iyon derişiminin değişmesinden
E) Mikro ayrıştırıcılardan

59. Bir ekosistemin devam edebilmesi madde döngüsüyle yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi azot döngüsünde görülür?
A) Genel olarak kayıp ve katılma nitrat düzeyinde olur
B) Ekosisteme katılma nitrat, kayıp amino asitler şeklinde olur
C) Katılma proteinler, kayıp üre şeklinde olur
D) Katılma nitriler, kayıp amonyak şeklinde olur
E) Kayıp ve katılma sülfit düzeyinde olur

60. Sera etkisi çağımızın ve insanların geleceği için önemli bir sorundur. Bu olayın nedeni aşağıda gösterilenlerden hangisidir?
A) Ozon tabakasının bozulması
B) Ağır endüstri etkisiyle SO2 oranının artması
C) Havadaki CO2 oranının artması.
D) Organik ayrışma sonucu H2S oranının yükselmesi
E) Havadaki O2 oranının artması

61. Aşağıdakilerden hangisi, bir populasyonun yoğunluğunu düzenlemede, yoğunluğa bağımlı etmenlerden biri değildir?
A) Besin miktarı
B) Besin kalitesi
C) Ömür uzunluğu
D) Hayvan göçleri
E) Yaşama alanı oluşturma

62. Dinlenme halindeki bir sinir hücresinde aşağıdaki durumlardan hangisi doğru değildir?
A) Hücrenin içi dışına göre daha negatifdir
B) Na+ iyonları hücrenin dışında içine göre daha fazla bulunur
C) K+ iyonları hücrenin içinde dışına göre daha fazla bulunur
D) Hücrenin içinde dışarı çıkamayan, büyük anyonlar vardır
E) Artı yükler hücre zarının iç yüzeyinde, eksi yükler de dış yüzeyinde toplanmışlardır

63. Aşağıdakilerden hangisi hipotalamusun görevleri arasında değildir?
A) İskelet kaslarında istemsiz kasılmalara yol açarak ısı üretmek
B) Beyin korteksini uyanık durumda tutmak
C) Bazı davranışları düzenlemek
D) Vücut sıvılarının hacmini kontrol etmek
E) Vücutta bir egzersizin gerektirdiği uyumları sağlamak

64. İskelet kası hücresinde T-tubül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ca2+ serbestleştirmek
B) Ca2+ depolamak
C) Kasa gelen sinir impulsunu iletmek
D) Ca2+ bağlamak
E) Kasılma için gerekli ATP' yi sentezlemek

65. İnsan gözünde ışığı en fazla kıran yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mercek
B) Kornea
C) İris
D) Humor vitreus
E) Pupilla

66. Kuvvetli antibiyotikler kalın bağırsak florasını olumsuz yönde etkiler. Bu durumdaki bir insan aşağıdakilerden hangisiyle takviye edilmelidir?
A) İntrinsik faktörle
B) Safra tuzlarıyla
C) Bakterilerin yeniden üreyebileceği ortamla
D) Patojen olmayan bazı bakterilerle
E) Bazı vitaminlerle

67. Salamlı bir tost yiyip, bir bardak süt içmiş olan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu yemeğin sindirimi ağızda başlar
B) Yağların sindiriminin büyük çoğunluğu midede tamamlanır
C) Proteinlerin hidrolizi midede başlar
D) Amino asitlerin emilmesi ince bağırsakta tamamlanır
E) Suyun geri emilmesi kalın bağırsakta tamamlanır

68. Kanın genel yapısıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kanın sıvı kısmının yüzdesine hematokrit denir. Normal değeri %45 kadardır
B) Olgun memeli eritrositlerinde küçük ve aktif olmayan bir çekirdek bulunur
C) Yetişkinlerde kanın şekilli elemanlarının tümü karaciğerdeki kök hücreden köken alır
D) Bir plazma proteini olan fibrinojen karaciğerde sentezlenir
E) Plazmanın %91'i proteinlerden, %7'si sudan, %2'si de çeşitli organik ve inorganik maddelerden oluşur

69. Kan grubu B, Rh(-) olan bir insana aşağıdaki kan tiplerinden hangisini vermek en doğrudur?
A) AB, Rh (+)
B) AB, Rh (-)
C) B, Rh (+)
D) 0, Rh (+)
E) 0, Rh (-)

70. Aşağıdakilerden hangisi venlerin (toplardamarların) fonksiyonlarından biri değildir?
A) Kanın kalbe dönüşünü sağlamak
B) Dolaşım için gerekli kan basıncını sağlamak
C) Doku metabolizma artıklarını toplamak
D) Kan hacmi arttığında depo görevi görmek
E) Kan hacmi azaldığında daralarak dolaşım hacmini değişmez tutmak

71. Bir polipeptit hormonun reseptörü hücrenin neresinde yer alır?
A) Çekirdeğinde
B) Sitoplazmasında
C) Çekirdek zarında
D) Mitokondri zarında
E) Hücre zarında

72. Bir insanın bağırsaklarından emilen ve böbrekleri yoluyla vücudundan atılan bir maddenin, dolaşım sistemi içinde izlediği tam ve doğru yol, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Portal ven-karaciğer-vena cava-sağ atriyum-sağ ventrikül-sol atriyum-sol ventrikül -aorta-böbrek arteri
B) Portal ven-karaciğer-vena cava-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül- aorta- böbrek arteri
C) Portal ven-karaciğer-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül-aorta-böbrek arteri
D) Portal ven-karaciğer-vena cava-sol atriyum-sol ventrikül-akciğerler-sağ atriyum-sağ ventrikül-aorta- böbrek arteri
E) Portal ven-karaciğer-aorta-sağ atriyum-sağ ventrikül-akciğerler-sol atriyum-sol ventrikül-vena cava- böbrek arteri

73. Aşağıdaki endokrin bez ile ilgili olduğu fizyolojik olay arasındaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Nörohipofiz - kan glukoz düzeyinin ayarlanması
B) Adenohipofiz - gonat aktivitesinin kontrolü
C) Tiroit - metabolik hızın kontrolü
D) Epifiz - ergenliğin kontrolü
E) Adenohipofiz - vücut büyümesinin kontrolü

74. Bir hayvanın solunum sisteminin tipini belirlemede aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?
A) Oksijeni aldığı ortamın niteliği
B) Vücut büyüklüğü ve şekli
C) Dolaşım sisteminin varlığı
D) Organizmanın metabolik hızı
E) Boşaltım sisteminin tipi

75. Aşağıdaki almaçlardan hangisi solunum işlevinin denetimiyle ilgili değildir?
A) Aort cisimciği
B) Carotit cisimciği
C) Kemoreseptörler
D) Paccini cisimciği
E) Gerilmeyi algılayan almaçlar

76. Solunum sistemlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaz değiştirme yüzeyleri nemlidir
B) Gaz değiştirme yüzeyleri özel bir odacık içerisinde bulunur
C) Gaz değiştirme yüzeyleri değişmez bir sıcaklıktıkta korunur
D) Gaz değiştirme yüzeyleri her zaman havayla temastadır
E) Gaz değiştirme yüzeyleri sadece omurgalılarda bulunur

  Ana sayfa  

  77. Tam bağlantı gösteren genler bakımından dihibrit olan bir bireyi, yine aynı genler bakımından homozigot olan bir bireyle çiftleştirdiğimizde, meydana gelen yavru dölün bireylerinin fenotipik oranı atalarına benzemesi açısından nasıl bir açılım gösterir?
A) 3:1
B) 9:3:3:1
C) 27:9:9:9:3:3:1
D) 1:1
E) 1:1:1:1

78. Altta soyağacında verilmiş olan kalıtsal bir özelliğin döllere göre ortaya çıkışına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A) Otozomal genlere bağlı başat bir özelliktir
B) Otozomal genlere bağlı çekinik bir özelliktir
C) X kromozomlarına bağlı başat bir özelliktir
D) X kromozomlarına bağlı çekinik bir özelliktir
E) Y kromozomuna bağlı bir özelliktir

79. Beş çift kromozomu olan ve eşeysel olarak çoğalan bir türde bir bireyin I., III. ve V. kromozomlarının dedesinden gelme olasılığı ne kadardır?
A) 1/4
B) 1/2
C) 1/8
D) 1/16
E) 1/64

80. Bir özellik, yavrularda her zaman anadakine benzer şekilde ortaya çıkıyorsa bu özelliğin ortaya çıkmasını şunlar etkiler?
A) Otozomlardaki genler
B) Eşey kromozomlarındaki genler
C) Sitoplazmadaki faktörler
D) Eşeysel organlar
E) Bireyin eşeyi

81. Babası renkkörü olan bir bayan, görme bakımından sağlam bir erkekle evleniyor ve bir erkek çocukları oluyor. Bu erkek çocuğun renkkörü olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1/2
B) 1/4
C) 1/8
D) 1/16
E) 0

82. Modifikasyon ve varyasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Varyasyonlar kalıtsal temele dayanır
B) Modifikasyon çevre faktörleriyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir
C) Orta değer taşıyan bireylerin sayısı en fazladır
D) Modifikasyonlar geçişli ya da kademeli olabilir
E) Modifikasyonların hepsi sitoplazma ile anadan geçer

83. Başat genler için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A) Heterozigot durumda etkilerini göstermezler.
B) Her zaman etkilerini gösterirler
C) Ana-babada bulunduğunda, mutlaka yavru döle geçerler
D) Homozigot durumda etkileri her zaman artar
E) Doğal seçilimde ayıklanmaları daha zordur

84. Aşağıdaki genotiplerden hangisi kuşların eşey kromozomlarının simgesidir?
A) XY
B) XX
C) ZZ
D) ZW
E) XO

85. Aşağıdaki olaylardan hangisi kromozom değişimine neden olur?
A) Translasyon
B) Translokasyon
C) Transkripsiyon
D) Transduksiyon
E) Transformasyon

86. Aşağıdakilerden hangisi dihibrittir?
A) wwGg
B) Wwgg
C) WwGg
D) wwgg
E) WwGG

87. Galapagos adalarında yaşayan ispinoz kuşlarının türleşmesi aşağıdaki evrimsel mekanizmalardan hangisine örnektir?
A) Konvergens evrimleşme
B) Paralel evrimleşme
C) Uyumsal dallanma
D) Simpatrik türleşme
E) Rekonstriktif evrimleşme

88. Canlılar sudan karaya geçtiklerinde aşağıdaki sistemlerden hangisinde büyük ölçüde değişiklik meydana gelmemiştir?
A) Üreme sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) İskelet sistemi
E) Sinir sistemi

89. Evrimsel olarak aşağıdaki hayvan gruplarından hangisinde en fazla su tasarrufu sağlanmıştır?
A) Tatlı su balıklarında
B) Deniz balıklarında
C) Kuşlarda
D) Memelilerde
E) Amfibilerde

90. Aşağıdakilerden hangisinde trake solunumu görülmez?
A) Çıyanda
B) Çekirgede
C) Akrepte
D) Sucul böcek larvalarında
E) Istakozda

91. İki ayrı populasyonun farklı türler olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Bu iki populasyona ait bireyler, morfolojik olarak birbirinden çok farklı olmalıdır.
B) Bu iki populasyona ait bireyler morfolojik olarak birbirlerine çok benzer olsalar bile gen alış verişi yapamamalıdırlar.
C) Bu iki populasyon arasında sınırlı da olsa melezleşme görülmelidir.
D) Bu iki populasyon birbirlerinden çok uzak yerlerde bulunmalıdır.
E) Üreme dönemleri aynı zamana rastlamalıdır.

92. Bir akreple bir yengeç için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ikisinde de birer çift anten vardır.
B) Her ikisinin de üyeleri çatallıdır.
C) Her ikisinde de boşaltım organı olarak koksal bezler vardır.
D) Her ikisinde de üyeler segmentlidir.
E) Her ikisinde de nauplius larva evresi vardır.

93. Avustralya köstebeği, kuzey Amerika ve Avrupa köstebeğine benzemesine karşın plasentalı bir hayvan değildir. Bu iki hayvanın dış görünüşünün benzer olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu hayvanlar köstebek benzeri ortak bir atadan türemişlerdir
B) Avusturalyada ve kuzey Amerikada yaşayan bu iki hayvan divergent evrim geçirmişlerdir
C) Doğal seçilim baskısı hem Avusturalyada hem de kuzey Amerika ve Avrupa'da benzer etki göstermiştir
D) Bu hayvanların evrimleşme süreci birbirinin aynıdır
E) Keseli hayvanlar ile plasentalı memeliler birbirleriyle yakından akrabadırlar

94. Aşağıdakilerden hangisi pseudosölomun (=yalancı vücut boşluğunun) görevi değildir?
A) İç organlar için yer sağlama
B) İçerdiği sıvı sayesinde hidrostatik iskelet görevi yapma
C) Besinlerin vücut hücrelerine taşınmasını sağlama
D) Gametleri ve vücutta oluşan atıkları bir süre depolama
E) Absorbsiyonla dışarıdan besin alınımını sağlama

95. Gram boyama işlemi sonunda aşağıdakilerden hangileri görülür?
I. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
II. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
III.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
IV.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
V. Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mavi olarak görülür.
A) I, II
B) I, V
C) II, V
D) III, IV
E) II, III

96. Kış aylarında fitoplanktonun azalmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
I- Düşük sıcaklık
II- Besin arzının azalması
III- Azalan ışık şiddeti
A) Yalnız I, II
B) Yalnız III
C) I, II, III
D) Yalnız I, III
E) Yalnız II, III

97. Fitoplankton biyomassının ölçülmesinde aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılmaktadır?
I- Sayım
II- Hacım bulma
III- Pigment analizi
IV- Kimyasal yollarla biomass tayini
A) Yalnız I, II
B) Yalnız II, III
C) Yalnız III
D) I, II, III, IV
E) Yalnız I, II, III

98. Amniyotik yumurta oluşumu aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde ilk kez görülür?
A) Ostlichthyes
B) Amphibia
C) Reptilia
D) Aves
E) Mammalia

99. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara omurgalılarında görülen ortak bir özelliktir?
A) Vücutlarının pullarla kaplı olması
B) Kalplerinin dört odacıklı olması
C) Endotermik olmaları
D) Mezonefroz tip boşaltım sistemine sahip olmaları
E) İç döllenmeye sahip olmaları

100. Omurgalı hayvanlar boşaltım sistemleriyle aşağıdaki azotlu bileşikleri dışarı atarlar;
I. Üre
II. Ürik asit
III. Amonyak
Bu ürünlerin atılmaları sırasında ihtiyaç duyulan suyun miktarı bakımından, çok su ile atılandan en az su ile atılana doğru nasıl bir sıralanma olur?
A) II, I, III
B) III, II, I
C) I, III, II
D) II, III, I
E) III, I, II
 

CEVAPLAR

51. B- 52. C- 53. B- 54. A- 55. C- 56. B- 57. E- 58. B- 59. A- 60. C- 61. B- 62. E- 63. B- 64. C- 65. B- 66. E- 67. B- 68. D- 69. E- 70. B- 71. E- 72. B- 73. A- 74. E- 75. D- 76. A- 77. D- 78. B- 79. C- 80. C- 81. A- 82. E- 83. B- 84. C- 85. B- 86. C- 87. C- 88. E- 89. C- 90. E- 91. B- 92. D- 93. C- 94. E- 95. E- 96. C- 97. D- 98. C- 99. E- 100. E